خانه را با مس روشن کنید...

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

طراحان داخلی همیشه برای ایجاد درخشش و انعکاس نور در فضا عالوه بر نورپردازی اصولی، اســتفاده از آینه و همچنین استفاده از عناصری با سطوح براق مثل طالیی و نقرهای را پیشنهاد میدهند؛ حالآنکه مس عالوه بر ایجاد درخشــش، گرمابخــش فضا نیز به شــمار میآید. طراحان معتقدند که این فلز با قرار گرفتن در قالب اشکال هندســی متنوع که از زوایای مختلفی از ورقههای مسی در آنها استفاده شده، درخشش خود را بهتر نمایان میسازد. ابزارهای روشنایی که در آنها از فلز مس استفاده شــده از انواع آویزان گرفته تا لوســترهاي پرتاللو، جذابیــت بیبدیلی به فضا میبخشــند. با توجه به تنوع در ســطوح مســی که شامل ســطوح صاف، سطوح پتینهکاریشده و سطوح زنگاری اســت، میتوان مس را در طیف وسیعی از ســبکها مانند روســتایی و خودمانی، غربی، صنعتی، شهری و مدرن مشاهده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.