مس در آشپزخانه

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

با توجه بــه اینکه مس خاصیت ضد باکتریایی دارد و از گســترش قارچها جلوگیری میکند، انتخاب مناســب و صدالبته متفاوتی برای سطوح کانتر، سینک ظرفشویی، شیرآالت، قابلمهها، تابهها و وسایل الزم برای پختوپز به شمار میآید. عالوه بر ایــن با آوردن مس درخشــان با رنگ زیبــا و زنانه رزگلد ‪)ZŽƐĞ ŐŽŮĚ(‬ در ظروف دکوری و پذیرایی، بشــقابها و قاشق و چنگال، فضایی فاخر و متفاوت را به وجود آورید. میتوان تنها با به نمایش گذاشــتن یک عنصر از جنس مس مثل ظروف عتیقه، قوریهای مسی و یا حتی یک گلدان مسی کوچک در دکور آشپزخانه خود، چشم هر بینندهای را خیره کنید. با آویزان کردن یک منبع روشــنایی از جنس مس در باالی سطح جزیره آشپزخانه، زیبایی آشپزخانه مدرن خود را دوچندان نمایید. بهتازگی بــا افزایش محبوبیت این فلز، شــرکتهای تولیدکننده لوازم برقی آشــپزخانه، اقدام به اســتفاده از ورقههــای مس در تولیداتي مانند چایی ساز، تستر و قهوه ساز کردهاند. راه دیگر برای ارائه مس در فضای آشــپزخانه بــه کار بردن آن در دستگیرههای دربهای کابینت به شیوهای شیک و ظریف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.