مس در حمام و سرویس بهداشتی

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

مس به دلیل ایجاد حس گرما و عمق بخشــیدن به فضا، انتخابی وسوسهانگیز برای حمام اســت. پیچیدگی سبک مدرن با مصالح مسی در غالب کاشیها و ســرامیکهایی که از شیشه و ورقهای نازک مس ساخته شــدهاند در تلفیق با رگههای سنگ مرمر و در کنار نورپردازی متناسب، ترکیب لوکس و البته هنرمندانهاي ایجاد میکند. آینهای با قاب مسی و با فرمی ساده و مدرن، همراه ظرافتی دلانگیز در کنار دوش و شیرآالت مسی و همچنین سینک مسی، هماهنگیبینظیریراخلقمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.