مس‌در‌فضای‌سبز‌

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

درنهایت با قابلیتهایی که برای مس برشمردیم، پیشــنهاد استفاده از آن در فضای سبز خارج خانه، خالی از لطف نیست؛ برای مثال میتوان با مبلمانی که پایههای آن مسی است و یک میز قهوهخوری مسی مدرن و ساده، فضای دلانگیزی را رقم زد.

اهالیفنمرتبطبااینحوزهدروبسایتچیدانه خانهآبی ِسلداآرت گلدکیش برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایپیشنهادیبه«وبسایتچیدانه»مراجعهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.