نقوش‌گ ‌لدار‌یا‌طبیع‌تگرایانه(ارگانیک)

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

این نوع از الگوی نقشــینهای میتوانند کامال واقعگرایانه و یا ساده شده باشند. این نقشهای دلانگیز در ترکیب با پارچههایی با نقش هندسی از قبیل راهراه، زیگزاگ یا خالدار، جذابیت بسیاری برای چشم و دکوراسیون به ارمغان میآورند. پارچههای گلدار بهویژه آنهایي که ریزنقش هســتند، حــال و هوایی زنانه و لطیف با خود دارند. از دیدگاه نمادشناســی، هر نقش گلی با خود پیامی دارد: گلهای رز، پیامآور عشــق و محبتاند بهخصوص اگر به رنگ قرمز یا صورتی باشــند. نقش الله سفید، نماد بخشش و گذشــت است، گل همیشــهبهار و گلهایی شبیه به آن نماد بیگناهی، وفاداری و سرخوشی، نقش لیلی شیپوری، بیانگر عظمت و زیبایی، زنبق، نماد خبرهای خوش و خوشزبانی، هوشیاری، صبر و حوصله، گلهای بنفشه، نماد سادگی، عشق و شفقت و شمعدانیها نماد نجابت، اصالت، عزم و اراده هستند و گل میخک، ســمبل غرور، افتخار و زیبایی. درهرحال، هر نقشی از گل، حاوی داستانی است که بر پارچه نشانده شده است، ولی ویژگی لطافت در همه آنها مشترک است و همین حس را با خود به فضاهایمان میآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.