اینجا،‌آنجا،‌هر‌جا‌گل!

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

اگر فرشــی با گلهای درشــت در اتاقتان دارید و همچنان میخواهید از پردههای گلدار استفاده کنید، بهتر اســت به پارچههایی با نقش گل ریز و کوچک فکر کنید. بهمنظور تکمیل مجموعه زیبایتان، پوشش یکی از اجزاي مبلمان را پارچهای با نقش گلهایی در اندازه متوسط انتخاب کنید. اگر گلهای درشــت و رنگیــن را ترجیح میدهید بــرای تکمیل دکوراســیون از پارچههای ســاده در رنگی از رنگهای پارچه گلدارتان که بیشــتر دوســت دارید انتخاب کنید. از رنگهای خنثی موجود در زمینه پارچه بــرای رنگآمیزی دیوار و دیگر اجزا و لوازم جانبی دکوراسیون اســتفاده کنید تا پارچه گلدارتان که اینقدر دوستش دارید به زیبایی در فضایتان بدرخشــد. اگر رنگ زمینه پارچه، تیره است، یکی از دیوارهای اتاق را (بهتر است کوچکترین دیوار باشد) به آن رنگ درآورید. راه دیگر انتخاب پارچه برای همراهی با پارچه گلدار این است که رنگی را برگزینید که بیشــترین ســهم را در رنگآمیزی گلهای پارچه دارد و پارچهای در طرح ساده همان رنگ انتخاب کنید؛ براي مثال برای پردههایتان. از پررنگترین رنگ موجود در پارچه گلدارتان بهعنوان مزه یا تأکید بصری فضا بهره ببرید؛ مثال در کوسنها یا در عسلی یا پوف. اگر هم زمینه پارچه گلدار و هم دیگر اجزای پارچهای و یا بافت و منســوجات اتاق، رنگی روشــن دارید با اضافه کردن یک جزء از اجزاي مبلمان از جنس چرم با رنگی پرمایه و پررنگتر ازگلهای پارچه به وزن بصری فضایتان بیفزایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.