گ ‌لافشانی‌خانه!

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

تکرار الگوی نقشینه مهمترین و دوستداشــتنیترین پارچه دکوراسیون در اندازه بزرگتر یا کوچکتر را در فضایتان حفظ کنید. اگر دقیقا عین همان الگوی نقشینه را نیافتید، نزدیکتریــن نقش گل به گلهای پارچه اصلــی را در نظر بگیرید و از آن برای پوشش کوســنها، پوف، عثمانی و یا حتی بهعنوان تابلو بر دیوار بهره بگیرید. میتوانید از همان گلها چه طبیعی و چه مصنوعی در گلدان هم بگذارید و از دیدن تکرار گلهایی که دوست دارید لذت ببرید. اگر پارچه گلدارتان به نظر شلوغ میرســد، میتوانید فقط بخشی از مبل، کاناپه یا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.