آغازنوسازیخانهما

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

به دلیل ساخت قدیمی و فضای تاریک داخلی، قدم اول، تالش برای احیای حس درونی فضا با بهکارگیری مصالح طبیعی چوبی بوده است، چوبی که حس ســرزندگی و حیات مجدد به فضا بخشیده شده است. بهمنظور استفاده از نور طبیعی روز برای تقویت بخش مرکزی، اندک تغییراتی در بازشوها اعمال شده است. طراحی و چیدمان فضا و انتخاب مصالح با توجه به فرمت بنا و همینطور المانهای تزئینی و وسایل دکوراتیو بهگونهای انتخاب شده است تا روح خانه که همان آرامش بصری استحفظشود.استفادهازنوربادمایرنگی0004کلوین،کنترلآنباتیرهایچوبیدرفضایپاسیووهمچنیناستفادهاز گیاهانبهعنوانالمانهاییازطبیعت،تغییراتمتفاوتدیگریاستکهدراینپروژهدیدهمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.