چالهایطراحیخانهما

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

در نگاه اول معمار، ضعف پالن، فرســودگی بنا و کمبود نور در فضای میانی کامال مشهود بوده است؛ به همین منظور در مراحل نوسازی، قدیمی بودن و اســتهالک خانه، ایرادات تأسیســات برقی و مکانیکی و تحمیل مخارج خارج از برنامه از چالشهای اصلی پروژه بهحســاب آمده اســت. عالوه بر این، عواملی نظیر اســتیجاری بودن محل، کمبود بودجه و محدودیت در اعمال تغییرات بنیادین، کار را برای گروه طراحی سختتر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.