پاسیو،گوشهدنجخانهما

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

پاســیوی خانه بهعنوان نقطه عطف طراحی در نظر گرفته شــده اســت. پاســیو و فضای چایخوری بهگونهای اســت که عالوه بر تعریف فضا بهعنوان نقطه عطف خانــه، تداعیکننده حس و حال حیاطهای ایرانی باشــد؛ بهاینترتیب، ارتباط بخش میانی خانه با عناصر بیرونی، هوای تــازه و رطوبت بهطور کامل برقرار شــده است. همچنین با تأکید بیشتر بر فضای نشیمن، صبحانه خوری، آشپزخانه و پاسیو بهعنوان فضاهایی که ساکنین بیشتر زمان خود را در آنها میگذرانند، تالش شده است که کیفیت سبک زندگی را ارتقاءبخشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.