چیدمانقابعکسرویدیوار

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

بدون شک نصب قابها بر روی دیوار، مدلهای مختلفیدارد؛مانندنصبنامنظم،منظم،تکی، خطی (که خود به 2 بخش افقی و عمودی تقسیم میشود) و شبکهای. خطی: نصب میتواند عمودی یا افقی باشد که البته بستگی به اندازه قابها و همچنین فضایی که ما در نظر گرفتیم نیز خواهد داشت. نامنظم:قابهامیتوانندبهصورتنامنظمبر روی دیوار نصب شوند؛ درواقع به این معني که تقارنی وجود نداشته باشد. یک قاب میتواند بهصورت افقی و قاب دیگر نیز در کنار آن بهصورت عمودی نصب گردد. در مقابل این نوع چیدمان میتوانیم از چیدمان منظم هم بهره بگیریم؛ یعنی قابها همه به یک اندازه باشند و نصب آنها بر روی دیوار بهصورت کامال متقارن صورتگیرد. تکی: نصب تکی در بیشتر موارد برای آثار هنری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.