بهترینمکاننصبقابها

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

استفاده میشود. در این نوع چیدمان تابلو، اندازه دیواری که برای نصب تابلوی تکی در نظر میگیریم اهمیت بسیاري دارد و نصب آن بستگیبهاندازهتابلوهاصورتمیپذیرد. شبکهای: نصب قابها بهصورت شبکهای با قابهایی یک اندازه صورت میگیرد و چیدمانی منظم و در یک راستا دارد.

بسته به ابعاد منزلمان جای نصب قاب عکسها و یا تابلوها را مشخص میکنیم. در خانههایی که فضاهایی مانند راهپلهها و راهروها وجود دارد فرصت مناسبي براي نصب قاب مهیا میشود. معموال در راهپلهها به دلیل شیبی که وجود دارد، نصب تابلوها بهصورت مورب و نامنظم و در راهروها نیز بهصورت منظم و خطی انجام میشوند. نصب تابلوها در بیشتر موارد باید به صورتی باشد که همطراز با دید شخص قرار بگیرد. نکتهای که حائز اهمیت است خط نگاه ماست که بعضی آن را در وضعیت ایستاده در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.