تنوع در طرح و اندازه

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

بر اساس اندازه دیواری که ما برای نصب قاب عکسها در نظر گرفتهایم، اندازه آنها میتواند متفاوت باشد. قاب عکس و تابلوها میتوانند همه به یک اندازه یکسان باشند و بهصورت منظم نصب شوند و یا حتي میتوان قابهایی با اندازههای کوچک، بزرگ، مربع، مستطیل و عمودی یا افقی و بهاصطالح نامنظم انتخاب کرد و بر روي دیوار منزل نصب نمود. استفاده از قابهایی با ابعاد مختلف خوب است، اما باید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.