ترکیبرنگی

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

قهوهای،کرم،طالیی،سدریوخاکی،ازجملهرنگهاییهستندکهمارا ازگذشتههایدورتابهامروز همراهی میکنند. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، طراح برای قدیمی نشان دادن عناصر از این رنگها بهره برده اســت. برای هماهنگی بین صندلیها، پارچه دو صندلی کهنهکاری شده با هوشــمندی از نوع پارچه به کار رفته در دو صندلی ناهارخوری مدرن انتخابشده است. رنگ آبی کمرنگ دو صندلی دیگر، بهترین مکمل در کنار این طیف رنگی است. شاید باور نکنید، ولی همین میزانازرنگآبی،آرامشالزمرابهمحیطالقاءکردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.