لوستروروشنایی

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

در این تصویر، نورپردازی به شکل صحیحي صورت گرفته است. استفاده از یک لوستر در باالی میز ناهارخوری و بهکارگیری دو شمع بر روی پایههای شکیل و زیبا، فضای غذاخوری رمانتیکی را خلق نموده است. حضور دو دیوارکوب فلزی در باالی کنسول، عالوه بر اینکه تابلو را به آغوش کشیده، نور موردنیاز این قسمت را نیز تأمین کرده است. نکته مهم در این قسمت، انتخاب روشنایی از جنس فلز استکهبههمراهانتخابالمپهایشمعیشکل،مارابهگذشتهپیوندمیزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.