نقطهپیوندفضا

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

شاید در ابتدا نتوانید به اهمیت نقش کنسول پی ببرید، اما کمی که نگاه کنید متوجه خواهید شد که این عنصر، متصلکننده عناصر اصلی به یکدیگر در اتاق است. درهای کنسول، تنها عناصری هستند کهتمامرنگهایبهکاررفتهدراتاقرادرونخودجادادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.