نقشتابلو

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

تابلو که نه! یک بوم نقاشی زیبا بر روی دیوار، خشونت حاصل از حضور آجرهای قدیمی را کم کرده اســت. باید یادآوری کرد که طرح روی بوم نقاشــی، خالقانه انتخاب شده اســت. طرحی ساده با رنگهای اصلی از فضای اتاق، هارمونی فوقالعادهای ایجاد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.