نقطهعطفخانه

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

در این خانه پاسیویی موجود بود که به علت دسترســی محدود به آن به یک انباری متروکه تبدیل شده بود، اما در جریان بازسازی به علت عالقه خانواده به گل و گیاهان و تأثیرشان در طراوت و شادابی فضای خانه با اضافه شدن جدارههای شیشهای بازشو و همچنین ایجاد باغچهای سرسبز، حوض آب و کفپوشی از چمن مصنوعی، پاسیو همچون نگینی زمردین در خانه درخشید و گویی خانه جانی دوباره گرفت. همچنین از نشیمن و آشپزخانه چشماندازی دلنواز به این پاســیوی زیبا شکل گرفت و با قرار دادن یک تخت چوبی در آنجا، مأمنی آرام و دلنشــین برای اوقات فراغت خانواده به وجود آمد که به جذابترین نقطه این خانه تبدیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.