قیمتوسایلخانه

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

مبل نیم 2.700.000:تس تومان، فروشگاه یاشیل واقع در یافتآباد صندلی ناهارخوری: هر عدد 250.000 تومان چراغهای باالی میز ناهارخوری و نورهای موضعی 400.000 تومان از اللهزار تخت چوبی 300.000 هزار تومان از حوالی نعمتآباد لوستر پذیرایی از نمایشگاه بینالمللی تهران فرش از آقای فرش یافتآباد وسایل دکوری از برند ایکیا و و فروشگاه اکسیر گاز صفحهای شیشهای برند کن، حدود قیمت ۸50.000 تومان از بنیهاشم هود توکار (مخفی) برند لتو 400.000 تومان از بنیهاشم سینک توکار برند فرامکو (ساخت 420,000)هیکرت هزار تومان ازبنیهاشم

شیر آشپزخانه کی دبلیو سی مدل بنیهاشم

میزهای عسلی و جاروزنامهای را خودمان طراحی کردیم و به آهنگر سفارش دادیم. حدود هزینه 200,000 تومان

آجرهای کارشده روی دیوار برند آنیل استون که توسط خودمان اجرا شد، حدود هزینه 350,000 تومان

کاغذدیواری روی دیوار ds برند ونگوک که توسط خودمان اجرا شد، یک رول به قیمت ۱20,000 تومان از آقای فرش لمینتها حدودا 2.000.000 تومان از سهروردی سقف متحرک حیاطخلوت متری 300.000 تومان حدودا 3.600.000 تومان K 755,000ناموت از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.