ایدههاینابگنجهای

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

گنجه بزرگ یا کوچک چیزی اســت که همه در خانه خود دارند. درب و کشوهای با کیفیت باال، لوازم جانبی نصبشــده، نورپردازی ...و یک فضای ســازمانیافته ایجاد میکنند که اســتفاده هرروزه از آن شــادیآور اســت؛ بنابراین هنگامیکه اسکلتبندی گنجه خود را ســفارش میدهید، میتوانید از مواردی که ما بهعنوان ایده در اختیارتان قرار خواهیم داد، الهام گرفته و در گنجههای خود پیاده کنید: رنگ سفید: هیچ رنگ دیگری بهجز ســفید نمیتواند فضای بهتری در واک این کلوزت شما ایجاد نماید تا موجب درخشش لباسهایتان شود. جزیره لباس: اگر فضایــی لوکس در اختیــار دارید، یک جزیره لبــاس در انواع شــکلها و اندازههای مختلف، گزینه مناســبی برای قرار دادن همه وسایلتان به شمار میرود. سینی یا جعبههایی را به قســمت باالیی جزیره برای قرار دادن اقالم کوچکتر مانند جواهرات، پاکت پول خرد یا کلید اضافه کنید. فضای نشــیمن برای تعویض لباس: برای آنکه گنجه شــما بهواقع کاربردی و لذتبخش باشد به فضایی برای نشســتن و یا یک عثمانی نیاز دارید تا لباسهای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.