گنجهرویاییخودراداشتهباشید

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

اولین چیزی که تصمیمگیری در مورد ایدههای واک این کلوزت را تعیین میکند، چگونگی ایجاد کاربردیترین فضای ممکن است. با مراحل عملی زیر شروع کنید: یک شکل مناسب برای واک این کلوزت انتخاب نمایید. در طراحی گنجه، سه امکان برای فرم وجود دارد: یک گنجه »>« شکل: این نوع از گنجه دو دیوار اتاق را اشغال کرده و امکان حرکت در فضا را فراهم میآورد. یک گنجه »h« شکل: این نوع از گنجه برای حداکثر ذخیرهسازی، سه دیوار را اشغال میکنند. یکگنجهمستقیم:ایننوعازگنجهاستفادههمزمانبرایدونفرراممکنمیسازدوبرایفضاهایکوچکمناسبتراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.