فضاهایذخیرهسازیکافیبهگنجهخوداضافهکنید

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

بهجز کمد لباسهای فصلی که بیشتر سال باید نگهداری شوند، برای ذخیرهسازی لوازم جانبی، داشتن فضایی مناسب شامل قفسهبندی، فضای آویزان کردن، کشوها و کمدها نیز نیاز است. همچنین وجود کشو در طراحی گنجه، بهترین راه برای نگهداری وسایل بهدوراز گردوغبار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.