لوازمسرویسبهداشتی

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

لوازم و عناصری وجود دارند که بودنشان در مکانهای خاصی الزم است و نبودنشان باعث میشود تا آن فضا ناقص به نظر برسد. عالوه بر لزوم وجود آنها با استفاده از سلیقه و ذوق خود میتوان آن مکان و فضای خاص را چیدمان و زیباتر نمود. استفاده از لوازمی با کیفیت عالی و قیمت مناسب، عالوه بر اینکه حرکتي اقتصادی است، حمام را زیباتر و جذابتر نیز خواهد کرد. محصوالت مشابه در چیدانه

فروشگاهاینترنتيشیکوتک حدود قیمت: 30 تا 400 هزار تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.