حوله

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

همیشه بین حوله و حمام، ارتباطي تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد! حوله از عناصر اصلی یک حمام است. عالوه بر استفاده اصلی حوله میتوان از آن براي زیباتر کردن دکوراسیون حمام نیز استفاده کرد. میتوانید آن را به روشهای مختلفي تاکرده و یا لوله کنید، همچنین حوله را بر روی وان حمام قرار دهید و یا بر گیرهها و میلههای حمام آویزان کنید. سلیقه خود را به خرج دهید و از ایدههای نو بهره بگیرید. محصوالت مشابه در چیدانه

زیپهوم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.