كمد،كابینتوشلف

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

همیشه در خانه، فضاهایي هستند که لوازم ریزودرشتی دارند، پس همیشه براي قرار دادن این لوازم نیاز به کمد خواهد بود. یكي از این فضاها حمام است. انواع شویندهها، لوازم حمام، حولهها ...و وسایلي ضروري هستند و براي نگهداري از آنها به کمد نیازمند خواهید بود. کمدها و کابینتهایی که براي این منظور ساختهشدهاند بسیار مناسب هستند. قرار دادن این کابینتها باعث میشود تا همیشه حمام شما تمیز و مرتب باشد و از شلوغي فضا جلوگیري میکند. شما میتوانید با توجه بهاندازه حمام به تعدادموردنظرتانکابینتقراردهید.هماهنگيکابینتهابا زمینه رنگي و سبک حمام را فراموش نكنید. محصوالت مشابه در چیدانه

گروهمازار حدود قیمت:05 هزار تا 4 میلیون تومان

با توجه به ست و یا تک بودن و اندازه، این قیمتها متغیر خواهندبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.