شیرآالتبهداشتی

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

شیرآالت نیز همانند چیني بهداشتي از عناصر مهم در حمام هستند. آنها نیز نقش مهم و زیادي در زیبایي حمام دارند. بهعالوه کیفیت و دوامشان نیز بسیار مهم است و نباید آن را نادیده گرفت. کیفیت مناسب شیرآالت و زیبایي آنها باعث میشود تا مدتها خیالتان راحت بوده و از انتخاب خود لذت ببرید. در خرید این لوازم نیز هماهنگیشان با سبک چیدمانحمامرانادیدهنگیرید. محصوالت مشابه در چیدانه

فروشگاهاینترنتيماپاها حدود قیمت: 300 هزار تا 2 میلیون تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.