اكسسوري

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

اکسسوريها از لوازم اجتنابناپذیر در هر فضا و مكاني هستند. حمام نیز از این قاعده جدا نیست. براي زیباتر و جذابتر کردن فضاي حمام میتوانید از انواع شمع، انواع خوشبوکنندهها و مجسمههای کوچک استفاده نمایید. در انتخاب این لوازم نیز سبک و رنگهای استفادهشده در حمام را در نظر داشته باشید. محصوالت مشابه در چیدانه

برند ایكیا حدود قیمت: 50 تا001 هزار تومان

با توجه به ست و یا تک بودن و اندازه، این قیمتها متغیر خواهندبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.