چینیبهداشتی

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

همانگونه که مشخص است چینیهای بهداشتی نیز از عناصر مهم و الزم در حمام هستند. چینی بهداشتی با کیفیت مناسب، شما را سالها از تعویض آن دور و همچنین راضی نگه خواهد داشت. عالوه بر این، توجه داشته باشید که هنگام انتخاب آنها هماهنگیشان را با سبک چیدمان حمام نیز در نظر بگیرید تا هر زمان که در حمام هستید به انتخاب و سلیقه خود افتخار کنید و از آن فضا لذت ببرید. محصوالت مشابه در چیدانه

چینی بهداشتی مروارید حدود قیمت: 70 تا 500 هزار تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.