رنگرالفالرنچیست؟

Manzel Magazine - - ‪Luxury Home‬ -

وقتی رنگهای کالســیکی مثل آبی ارتشــی و قرمز پخته در پارچههای چهارخانه ترکیب میشوند بهخوبی یادآور ســبک رالف الرن هستند. میز گرد صبحانهخوری کوچکی را تصور کنید کــه پتوی پشــمی چهارخانه با این ترکیــب رنگ روی آن انداختهشده و گلدانی به شکل یک جام پیروزی شــکوهمند در مرکز آن قرار گرفته است. چنین منظرهای امضایی از سبک رالف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.