دریا و رالف الرن چه سنخیتی دارند؟

Manzel Magazine - - ‪Luxury Home‬ -

یکی از دکوراسیونهایی که بهخوبی میتواند یادآور حضور رالف الرن در فضای شما باشد، فضایی با زمینه دریایی است، شبیه به صحنههایی از درون کشتیهای شیک و سطح باال با میز و صندلی مخصوص نویسندگی و عناصر روستیک که پسزمینه آنها با رنگ آبی مخصوص رالف الرن (آبی ارتشی) پوشیده شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.