جزئیات،جزئیات،جزئیات

Manzel Magazine - - ‪Luxury Home‬ -

نقشهای الجوردی آسیایی روی گلدانهای چینی، یکی از جزئیات زیبایی است که برای فضایی با سبک رالف الرن بسیار مناسب اســت. اثاثیه وینتیج، سنگ، تیرهای چوبی که در سقف نمایان هستند و یک قالی پرز کوتاه مانند فرش سیسال میتواند تکمیلکننده سبک رالف در خانه شما باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.