معینجاللی

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

علت ورود افراد غیرمتخصص در طراحی و ساختوســاز معماری امروز ایرانچیست؟ ازآنجاییکه حوزه معماری در تجرید ساختارهای حرفهای معنا مییابد، عدم وجود چنین ساختاری، موجب بســط و تشدید ســازماندهیهایی که خودشان شکل گرفتهاند و محوری اجتماعی میگردد که درنهایت منجر به ورود اشــخاصی از بدنه غیرمتخصصمعماریبهفضایساختبنامیشود. مسلما علت اصلی این واقعه، عدم وجود حوزه معماری به معنای تخصص در کشور است و این موضوع، معلول شرایط متعددی است که در سال 91 طی مقالهای با عنوان «آسیبشناسیمعماریمعاصرایران»بدانپرداختهام. این شــرایط متأثر از نوع نگاه به آموزش معماری در ساختارهای دانشگاهی کشور، عدم بازتولید مفاهیم معماری منطبق بر زمان و مکان در دفاتر معماری و طرحریزی غیرتخصصیموضوعاتمربوطبهساختبنادرقوانینجاریبودهوخواهدبود.گویی جامعه معماری ایران در فضای عدم تمایل و تالش به سازماندهی حوزه معماری در کشور،موجباتاتفاقاتناهمگونرافراهممیسازد. از طرفی به دالیل مذکور، سلیقه عمومی جامعه در پرتگاه تعریف نادرستی از اقتصاد هنرقرارگرفتهاستواینموضوع،موجبتقلیلجایگاهمعماربهعنوانهنرمندیکه بناستمشاورمتخصصکارفرماباشدبهواسطهایغیرمتخصصشدهاست. از سوی دیگر ســاختار غیرطبیعی جامعه شــهری بهخصوص در کالنشهرهای کشور که حاصل از ترکیب ادوار تاریخی اجتماعی بر اثر جهشهای به وجود آمده در نیمقرن اخیر براي مهاجرت سازمان نایافته از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کالنشهرهاست،موجبعدمفهممتقابلبینمردمورفتارهایمدرنشدهاست.این اتفاق باعث ایجاد شرایطی بهسوی عدم نیاز جامعه به مشاورههای تخصصی از قبیل معماریمیشود. بایدبهاینموضوعنیزاعترافنمودکهمعمارانمستقلبرجستهایرانینیزدرمواجهه با این معضالت منفعل عمل کرده و در تبیین مفاهیمی براي ارتباط با عموم جامعه دچار نواقص قابلتوجهی شــدهاند. به نظر بخش نمایش معماری بهمثابه اثر هنری دچار ضعفهای چشــمگیری اســت و در مقام مثال جامعه همان واسطههایی که خود را به خطا معمار مینامند را بیش از معماران بینالمللی و شناختهشده جهانی میشناسند. مؤسسومدیر دفترهنریمعینجاللی و همکاران

تحصیالت دکتری معماری

طراحیواجرایپروژههایشاخص داخلیویابینالمللی طراح و مدیر پروژه تجاری آبشار تهران طراح بزرگترین مرکز دیالیز خاورمیانه در ایران (این طرح توسط شرکت فرزینیوز آلمان شش میلیون دالر اسپانسر شد) طراحی کارخانه اتومبیلسازی در سلیمانیه عراق طراح برج مسکونی محمودآباد طراح و مدیر پروژه کلینیک دندانپزشکی پارسین طراح ویالی مسکونی پالموس

موفقبهکسبجوایزمتعدد معماریدرمسابقاتمعتبرداخلیو یابینالمللی کسب مقام دوم جایزه معماری آسیا )2016نیو( کاندیدای دو پروژه برای جایزه معماری آسیا )2016نیو( کاندیدای بهترین معمار بخش طراحی مفهومی خاورمیانه )2014یبد( برگزیده ممتاز مسابقه ملی معماری یادمان شهدای قزوین )1388( قرارگیری در لیست نهایی مسابقه طراحی شهری ترنچین اسلواکی )1393(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.