طرحنابوبازهمطراحناب

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

لوکوربوزیه در سال 1952 یک جنبش جدید به نام مکتب پیوریسم (ناب گرایی) معرفی کرد. برخی، آثار و گرایشهای هنریاش را در ارتباط با این ســبک نقاشــی میدانند. ناب گرایی به معنای حذف تزئینات و خردهکاریهای محیط و اشیاء است؛ یعنی خلوصی مثل رنگ سفید که نماد پاکی و سادگی. میتوان گفت که آثار هنری، ابزارهای زیبایی هستند که با انتخاب، ظرافت، نسبت و هماهنگی ظاهر میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.