مدرن برای همه

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

این سبک بین جنگ جهانی اول و دوم به وجود آمد. پس از پایان جنگ نیاز شدید به ترمیم و تولید انبوه ساختماناحساسمیشد. در این زمان معماری مدرن گسترش یافت.مدرن، ساده و بدون تزئینات بود و دسترسی به آن برای همه مردم ممکن بود. صنعت و تکنولوژی هم همواره بهعنوان منبع الهامی برای سبک مدرن بودند. دوری از زرقوبرق سبکهای قدیمی و عملکردگرایی این سبک سبب گسترش آن در بسیاری از نقاط جهانگردید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.