خانوادهصندلیهایالسی

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

لوکوربوزیه یک سیستم مبلمان را با پسرعموی خود طراحی کرد. مبلمانی با بالشهای ضخیم و انعطافپذیر در فریمهای فوالدی، ایده این بود که همه راحتیهای یک سطح را با استفاده از مینیمالیسم ظریف و منطق صنعتی سبک بینالمللی ارائه دهند. زیباییشناسی ساختار ساده لوله قابل مالحظهاي مربوط به نحوه زندگی امروز ما؛ یعنی تقریبا 90 سال بعد است. مبلمان فوالدی لولهای مانند ســبد فلزی پر از بالش در عین ســادگی زیبا و مینیمال بودند. این قاب فوالدی که دور کوسنها کشیده شــده بود در قالب مبلمان تک نفره و دو نفره و سه نفره همراه پوف به بازار عرضه گشت که الهامبخش بسیاری از طراحان پس از او شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.