دربارهمعمار

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

در بهار ســال 1332 در اصفهان پا به دنیا گذاشــت. پس از شــش سال تحصیل دانشگاهی در ســال 1356 دفاعیه از پایاننامه فوق لیسانس رشته معماری را در دانشکده هنرهای زیبا دانشــگاه تهران ارائه داد. از سال 1357 هم زمان با خدمت سربازی مشغول به تحصیل در رشــته مرمت ابنیه و شــهر در پردیس اصفهان دانشگاهفارابیشد.سپسبرایگذراندندوره معماریبههنرهای زیبایپاریسرفتوهمزمانبــاآنتحصیل دردانشــگاهپاریس12 فرانسه را در ســال ‪)1362( 1983‬ به پایان برد. دو ســال بعد موفق به فراغت از تحصیل در مقطع دکترای شهرسازی از دانشــگاه پاریس 12 فرانسه گشت. طی سالهای اقامت در پاریس در سالهای 1980-1987 در دفتر معماری دوریل و اورسل مشغول انجام پروژههای مرمتی بود و پس از حدود دو سال زندگی و کار در آمریکا در سال 1366 به زادگاه خود بازگشت. پس از بازگشت به ایران با آشنایی و شناخت بافت و ســاختمانهای تاریخی و با ارزش جلفا در سال 1373 اقدام به خرید خانه زاولیان نمود و آن را به منظور دفتر کار خود مرمت کرد که در ســال 2002 موفق به دریافت «جایزه شایستگی» از سازمان یونسکو گردید و نزدیک به 30 سال است که به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مشاور پلشیر در آنجا مشغول فعالیت اســت. وی با بیش از 30 سال سابقه تدریس در دانشــگاههای معتبر و کار حرفهای در ایران، حــدود پانصد پروژه در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.