سبککاریمعمار

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

در زمینه سبک کاری، معمار ســبک زمینهگرا را انتخاب نموده و پروژههای خود را حول این محور به انجام رسانده است. از نظر ایشان معماری زمینهگرا به معنای معماریاصیلباهویتیاستکهپاسخگویزمانهخودنیزباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.