بستر طراحی ويالي آپ

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

سایت این پروژه در کوهســتان اطراف تهران و در آبعلی قرار گرفته است، منطقهای که هنوز طبیعت بکر دارد و ساختوساز در آن شکل نگرفته؛ بنابراین آنچه در اولین دیدارجلبتوجهمینماید،سلطهطبیعتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.