اتمامکار:انتخابمصالحبرایویالآپ

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

انتخاب مصالح موردنیاز برای پروژه با همان ایده طراحی و در ادامه گفتوگو بین فضای پر و خالی بوده است. چنان چه گفتوگو بین تیره و روشن جنسیت فضا را تشکیل داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.