خاک، آب، نور و مواد غذایی موردنیاز

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

بنسای انار، نور کامل آفتاب را دوســت دارد و بهترین مکان برای قرار دادن آن در فضای خانه نیز پشــت پنجره است، البته در فصل گرم باید مراقب باشــید که شــدت نور به گیاهتان آســیبي وارد نکند. همانطور اگر درجه حرارت متعــادل و بین 16-24 درجه سانتیگراد باشد، خزان رخ نمیدهد و برگ روی گیاه باقی میماند. برای بنسای انار نباید بههیچوجه آبیاری را بیشازحد انجام دهید، چراکه غرقابی شدن گیاه و نبود زهکش برای انار آزاردهنده خواهد بود، ولی بهتر اســت رطوبت خاک را بهطور متعادل حفظ کرده و آبیاری را منظم انجام دهید. بعد از ظهور میوه، نیاز به آب بیشــتر میشود. اگر برگها خزان کردند، آبیاری را کم نمایید. خاک برای انار باید غنی و دارای زهکش خوب باشد. تغذیه را با کود فسفر و پتاســیم باال تا شروع گلدهی از بهار تا اواخر تابستان انجام داده و بعد از تشکیل میوه نیز مجدد تغذیه را با ازت کم آغاز کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.