چگونه از بنسای انار نگهداری کنیم ؟

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

آیا میدانید بنســای چیســت؟ درختان و درختچههای زیبا در شــرایط مخصوص بهگونهای پرورش داده میشــوند که در ابعاد کوچک باقیمانده، ولی درعینحال مانند یک درخت کامل ظاهر شوند. این عمل ابتدا توسط چینیها و ژاپنیها انجام شد و درختان و درختچههای طبیعی را در گلدانهای کوچک رشد دادند. برای اینکه بتوانید بنســای انار خود را کنترل نمایید، باید مراقبتهای ویژهای را نثار او کنید. بنسای یعنی «گیاه درون ظرف»! گلدان بنسای را هر دو ســه ســال یکبار و قبل از شروع گلدهی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.