بهترینزمانبرداشتچهموقعاست؟

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

بهترین موقع برای برداشت، صبح زود است؛ بالفاصله بعد از اینکه شبنم صبحگاهی روی برگها خشک شده و هنوز دمای هوای صبح رو به گرمی نرفته است. ســعی کنید تا زمانی که برای مصرفشان آماده نیستید آنها را نچینید و تا جای ممکن تازه مصرف نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.