برای یک فنجان چای چه مقدار از یک گیاه الزم است؟

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

چای گیاهی را میتوان از برگ، گل، دانه و یا حتی ریشههای گیاهان تهیه کرد. درست کردن یک دمنوش گیاهی، ســادهتر از آن اســت که تصورش را میکنید، تنها باید آبجوش را روی گیاهان درون فنجانتان بریزید و چند دقیقه صبر کنید، البته عطر و طعم به ســلیقه شما، کیفیت و طراوت گیاهان مورداستفاده بســتگی دارد، اما شما میتوانید متناســب با ذائقه خود، طعم دمنوشتان را تنظیم نمایید. برای شــروع، سه قاشــق چایخوری از برگهای تازه برای یک فنجان و در صورت استفاده از برگهای خشک، یک قاشق چایخوری میتواند مناسب باشد. دقت کنید هرچقدر به دمنوشتان زمان بیشتری برای دم کشیدن بدهید، طعم قویتری را حس خواهید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.