اســت کــه آیــا ســامت جامعــه پزشـکی نسـبت بـه جامعـه عمومـی کشــور متفــاوت اســت یــا خیــر.» زالـی در ادامـه بـه موضـوع مالیـات اشــاره کــرد و افــزود: «در یکــی دو ســال گذشــته، مالیــات برخــی پزشــکان چنــد برابــر شــده اســت. در ایــن زمینــه

novindaroo - - گزارش -

دود بــی اعتمادی هــا بــه چشــم بیم ـار م ـی رود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.