در حقیقــت مــا در حــال حاضــر در جامعــه بــا یــک بحــران اخاقــی مواجــه هســتیم کــه فقــط مختــص رابطـه پزشـک و بیمـار نیسـت بلکـه در بقیـه سـطوح اجتماعـی نیـز بحران اخاقــی خــودش را نشــان میدهــد. نمونــه بــارز آن فرهنــگ رانندگــی م ـردم اس ـت،

novindaroo - - اخالق -

و اما پرونده کیارستمی... شفاف سازی راه حل ابهام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.