بیمـار خانمـی اسـت کـه بـه علـت درد شـدید در ناحیـه کمـر بـه درمانـگاه مراجعـه و بـرای ایشـان آمپـول کتـوروالک تجویـز شـده اسـت در حالیکـه از قبـل بـرای پیشـگیری از سـکته قلبـی آسـپیرین مصــرف میکنــد: شبی یک عدد نتیجه تداخل: مص ـرف همزم ـان میتوان ـد باع

novindaroo - - تجویز -

R/ ‪Amp Ketorolac N=1‬ IM

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.