بیمــار مــردی اســت کــه دچــار بیمــاری الکســیم بــوده و بــه تازگــی بــه علــت ابتــا بــه دیابــت پزشـک بـرای ایشـان انسـولین تجویـز کـرده اسـت: روزی یک عدد نتیجه تداخل: مصــرف همزمــان میتوانــد موجــب افزایــش عـوارض جانبـی کتـوروالک شـود بنابرایـ

novindaroo - - تجویز -

N=2 R/ ‪Vial. Insulin NPH‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.