دکتر احمد حلت پژوهشهــا نشــان داده اســت افــرادی کــه در مشــاغل خدمــات انســانی مشــغولاند (ماننــد پزشــکی، آموزشــی )...و بیشــتر از بقیــه افــراد دچــار «کارزدگــی» یــا «فرســودگیشــغلی» میشــوند. کارزدگــی نوعــی فرســودگی روانــی و حالتــی از

novindaroo - - پرونده -

‪)Job Burn Out(‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.