کمپانـی اعـامکـردکـهسـازمان غذاودارویآمریکا )،دارویفلونازسنسیمیسـت را کـه یـک بهبوددهنـده عائـم آلـرژی اسـت، تاییـد کرده اس ـت. ای ـن دارو ب ـه ش ـکل اس ـپری ح ـاوی 27.5 اسـت و بـه عنـوان یـک داروی بــرای درمــان عائــم آلرژیهــای فصلــی و آلـرژی هـای دائ

novindaroo - - تجویز -

GlaxoSmithKline FDA( ‪fluticasone furoate‬ O.T.C mcg GSK

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.