اشــعه یــامــاورایبنفــشکــهبهطــورطبیعــیاز نــور خورشــید ســاطع میشــود، بــه صــورت بســیار نامحسوسـی روی پوسـت مـا اثـر میگـذارد. قـرار گرفتن در معـرض ایـن اشـعه بـه خـودی خـود خطرنـاک اسـت امـا متخصصـان در تحقیقـات جدیدشـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدهان

novindaroo - - تجویز -

UV

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.